header-img

Albuen ved Nakskov Fjord

Albuen ved Nakskov Fjord er den 6 kilometer lange odde som afgrænser fjorden mod vest.
Området rummer 124 hektar af biologisk rige strandenge, overdrev og klitter og et fantastisk fugleliv.

De lysåbne naturtyper på Albuen er afhængige af at vegetationen holdes lav af traditionel drift med græssende dyr, ellers gror området til med høje urter, tagrør og krat og en stor del af strandengenes fugleliv med de mange vadefugle, terner og måger, forsvinder og bliver artsfattigt.

Lolland Kommune har i 2014 sammen med Naturstyrelsens lokale enhed og den største private ejer, fået tilskud fra EU-Landdistriktsmidlerne til nye fåre- og kreaturhegn med henblik på en forbedret drift og naturpleje, som skal sikre gunstig bevaringsstatus for områdets naturtyper og arter. 

Albuen indgår som et af de vigtigste kerneområder i det internationale Natura 2000-område nr. 179 Nakskov Fjord og Indrefjord, og den forbedrede drift er et afgørende element i realiseringen af Natura 2000-handleplanen.

I alt ca. 2,5 km nye hegn er opsat i 2014 og 2015. Får og kreaturer går frit i det store område, bortset fra områder hvor huse og grunde er hegnet fra. 

Der vil fortsat være rig adgang til at færdes på Albuen og nyde det fantastiske naturområde. Adgangen for beboere og besøgende er sikret via færiste i køresporet og talrige klaplåger i hegnene.

Logo for Miljø og Fødevareministeriet og EU

Sidst opdateret 13-03-2018