header-img

Græsningsprojekt ved Bredfjed

Lolland Kommune har i samarbejde med flere lodsejere udført et naturplejeprojekt, på et naturbeskyttet areal lige øst for Bredfjed sommerhusområde. Formålet med projektet er dels at sikre en fremtidig ynglelokalitet for løgfrøen samt andre padder, og dels at få plejet den strandeng, som vandhullerne er beliggende på.

På arealet er der således blevet oprenset 3 vandhuller, som er levested for flere forskellige padder. På sigt håber vi, at vandhullerne vil blive ynglelokalitet for løgfrøen, som er en truet art på Lolland.

Naturarealet er også blevet indhegnet, og i hegningen skal der gå heste og kvæg, som skal sikre at arealet forbliver lysåbent, og fremstår som en velplejet strandeng. De græssende husdyr vil medvirke til at de oprensede vandhuller ikke gror til, ligesom det vil forhindrer at træer og buske overskygger strandengsvegetationen.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Nedenunder kan du se, hvor projektet har fundet sted, samt læse Lolland Kommunes afrapportering af projektet.

Sidst opdateret 16-01-2018