header-img

Krambes Eng

Køer med græs i forgrunden

Krambes Eng, øst for Lundehøje Havn, er 20 ha strandeng øst for Lundehøje Havn, der er under tilgroning med tagrør. Engen er beliggende i Natura 2000 område nr. 173 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 83, der har flere arter af rastende gæs samt klyder og fire arter af terner på udpegningsgrundlaget. Arealet er i en årrække blevet afgræsset af køer, men dyretrykket har ikke været højt nok til at holde engen fri for tagrørsopvækst. Området er desuden meget vådt, hvilket gør mekanisk slåning af tagrørene ganske besværligt. Krambes Eng rummer et stort potentiale for ynglende engfugle, samt som botanisk lokalitet. Området er registreret med en meget høj naturværdi i High Natura Value indexet.

Lolland Kommune har i samarbejde med dyreholderen søgt og fået tilskud til opsætning af faciliteter der muliggør en øget afgræsning af området, især i vinterhalvåret. Det drejer sig om opstilling af læskur, samt el- og vandinstallationer. Der er opnået 55% medfinansiering fra EU via NaturErhvervstyrelsen, og Lolland Kommune har betalt 45%. Øget afgræsning vil fremme artsdiversiteten i området, og gøre engen langt mere attraktiv for ynglende eng- og vadefugle.

Offentlig adgang

Der er ikke offentlig adgang i selve kvægfolden, men der er rig mulighed for at observere fuglelivet fra diget nord og vest for engen. På visse tidspunkter er der mulighed for at gå rundt om hele strandengen på ydersiden af indhegningen, dog er der ingen egentlig sti.

Projektets afsluttende rapport kan findes ved at klikke her.

Tilskud fra EU er givet efter Rådets Forordning nr. 1698/2005

Logo for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt EU

Logo

Sidst opdateret 16-01-2018