header-img

Ravnsby Møllelung

Lolland Kommune har med støtte fra EU gennemført et naturprojekt som omfatter rydning af træopvækst på den frie hængesæk i Ravnsby Møllelung for at bevare den lysåbne spagnummose og dens sjældne vegetation af arter knyttet til næringsfattige tørvemoser. Projektet er gennemført sammen med lodsejeren med henblik på at pleje det fredede områdes naturtyper.

Møllelungen udgør Lollands i særklasse fineste tørvemoseflade med hængesæk og karakter af højmose. Mosen er under stærk tilgroning med birk og anden træagtig opvækst, som fortrænger den karakteristiske og sjældne mosevegetation. Vegetationen tæller en lang række usædvanlige plantearter, blandt andet Kongebregne, som er fredet. Af øvrige karakteristiske plantearter for næringsfattige lysåbne tørvemoser, kan nævnes den kødædende plante Rundbladet Soldug, Kæruld, Kragefod, Lyng og over 30 arter af mosplanter. Det er helt nødvendigt for bevarelsen af den sjældne naturtype, at udføre naturpleje i form af rydning af den åbne hængesækflade for opvækst af birk og pil.

Mosen indgår desuden i en fredning af området og kommunen har som plejemyndighed en forpligtelse til at bevare områdets natur indenfor fredningen.

Naturplejen har bestået i manuel nedskæring og udslæbning af birk og pil fra mosefladen.

Projektet er finansieret med 45 % af Lolland Kommune og medfinansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som har ydet et tilskud på 55 %.

Sidst opdateret 16-01-2018